محصولات

mainSlide ‌BPMS Bizagi Red hat Process Maker

• مشاوره در خصوص انتخاب محصول ، تحلیل و پیاده سازی فرآیند ها BPMS و CRM
• آموزش نرم افزار های قابل ارائه که شامل کلیه محصولاتی است که در بالا آورده ام.
• پیــاده سازی فرآیند های ســـازمــانی در محیط های نرم افزاری BPMS

خدمات قابل ارائه:

RPA Ui Path

• مشاوره در خصوص انتخاب محصول ، تحلیل و پیاده سازی فرآیند ها BPMS و CRM
• آموزش نرم افزار های قابل ارائه که شامل کلیه محصولاتی است که در بالا آورده ام.
• پیــاده سازی فرآیند های ســـازمــانی در محیط های نرم افزاری BPMS

خدمات قابل ارائه:

برخی از مشتریان ما