آموزش توابع مورد استفاده در بیزاجی – قسمت دوم

مجازی سازی داده ها در بیزاجی
۵ خرداد ۱۳۹۹
معیارهای انتخاب نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار
۵ شهریور ۱۳۹۹
آموزش نرم افزار بیزاجی

در مطلب بعدی به بررسی چند تابع پر کاربرد در نرم افزار بیزاجی پرداختیم.

در این مقاله به ادامه این توابع خواهیم پرداخت.

 

۱٫   getBoolean(String)

 

بررسی اجمالی

 

Bizagi تابعی را ارائه می دهد که در آن می توانید مقدار بولی پارامتر را بدست آورید. اگر پارامتر مساوی ۱ یا صحیح باشد ، برمی گردد.

این عملکرد هنگامی که شما دارای کنترل های رشته ای هستید ، در جایی که برای تایپ کردن پاسخ به کاربران نیاز دارید ، مفید است.

Syntax

CHelper.getBoolean(string value)

Parameters

Type Name Description
System.String value String to be evaluated

Returns

Type Description
System.Boolean True if the parameter equals 1 or true; otherwise, it returns false.

 

مثال ها

در مثال زیر ، درخواست تأمین دفتر –Office Supply Request، درخواست توسط یک سیستم خارجی تأیید می شود ، پاسخ باید در Attribute  Approvedاز واحد  Product Requestذخیره شود.

 

در صورت تأیید درخواست ۱و در صورت عدم تایید صفر را بر می گرداند. برای ذخیره این مقدار در ویژگی Boolean ، ما آن را در پارامتر sApproved ذخیره می کنیم و سپس آن را به یک مقدار Boolean تبدیل می کنیم:

 

getCaseUsers(Int32)

 

این تابع کیس هایی که مربوط به هر نفر است را بر می گرداند.

لیست کاربرانی را که در یک پرونده کار کرده اند ، را بر میگرداند.

 

با استفاده از عملکرد CHelper.getCaseUsers () می توانید کاربرانی که روی پرونده کار کرده اند را بدست آورید. این عملکرد یک لیست آرایه (ArrayList) را با شناسه کاربرانی (WFUser) که در یک مورد خاص کار کرده اند برمی گرداند.

شماره مورد-Case number به عنوان یک پارامتر ورودی باید ارائه شود.

Syntax

CHelper.getCaseUsers(int CaseNumber)

Parameters
Type Name Description
System.Int32 CaseNumber Case number to request
Returns
Type Description
System.Collections.ArrayList List of user id’s

 

مثال ها

در یک فرآیند Help Desk ، بسیاری از افراد می توانند به یک Ticket کمک کنند. این امکان وجود دارد که یک Log افرادی که در یک پرونده خاص کار کرده اند برای اهداف آنالیز مورد نیاز باشد. برای به دست آوردن این گزارش ، باید لیست کاربرانی که در Ticket کار کرده اند ، در مجموعه Log Users (که در مدل داده های زیر نشان داده شده است) ذخیره کنید.

 

که این حالت با استفاده از روش ذیل صورت می پذیرد.

 

جدول نتیجه در پرتال کار به شرح زیر است:

 

 

ادامه دارد ….