تحلیل و پیاده سازی

  • تحلیل و طراحی فرایندهای کسب و کار توسط تیم خبره معماری سازمانی
  • مدلسازی فرایندهای سازمانی با استاندارد bpmn2
  • پیاده سازی فرایندهای مدلسازی شده در ابزار bpms
  • تحلیل و پایش فرایندهای پیاده سازی شده
  • یکپارچه سازی فرایندها و سیستم های سازمان در بستر bpms