آموزش توابع مورد استفاده در بیزاجی قسمت2

بررسی اجمالی

Bizagi تابعی را ارائه می دهد که در آن می توانید مقدار بولی پارامتر را بدست آورید. اگر پارامتر مساوی ۱ یا صحیح باشد ، برمی گردد. این عملکرد هنگامی که شما دارای کنترل های رشته ای هستید ، در جایی که برای تایپ کردن پاسخ به کاربران نیاز دارید ، مفید است. توابع در نرم افزار بیزاجی Syntax CHelper.getBoolean(string value) Parameters

TypeNameDescription
System.StringvalueString to be evaluated

Returns

TypeDescription
System.BooleanTrue if the parameter equals 1 or true; otherwise, it returns false.
مثال ها

در مثال زیر ، درخواست تأمین دفتر –Office Supply Request، درخواست توسط یک سیستم خارجی تأیید می شود ، پاسخ باید در Attribute  Approvedاز واحد  Product Requestذخیره شود.productrequestdatamodel0001در صورت تأیید درخواست ۱و در صورت عدم تایید صفر را بر می گرداند. برای ذخیره این مقدار در ویژگی Boolean ، ما آن را در پارامتر sApproved ذخیره می کنیم و سپس آن را به یک مقدار Boolean تبدیل می کنیم:getboolean 010000

getCaseUsers(Int32)

یکی دیگر از توابع در نرم افزار بیزاجی این تابع است. این تابع کیس هایی که مربوط به هر نفر است را بر می گرداند. لیست کاربرانی را که در یک پرونده کار کرده اند ، را بر میگرداند. با استفاده از عملکرد CHelper.getCaseUsers () می توانید کاربرانی که روی پرونده کار کرده اند را بدست آورید. این عملکرد یک لیست آرایه (ArrayList) را با شناسه کاربرانی (WFUser) که در یک مورد خاص کار کرده اند برمی گرداند. شماره مورد-Case number به عنوان یک پارامتر ورودی باید ارائه شود.

Syntax

CHelper.getCaseUsers(int CaseNumber)

Parameters
TypeNameDescription
System.Int32CaseNumberCase number to request
Returns
TypeDescription
System.Collections.ArrayListList of user id’s
مثال ها

در یک فرآیند Help Desk ، بسیاری از افراد می توانند به یک Ticket کمک کنند. این امکان وجود دارد که یک Log افرادی که در یک پرونده خاص کار کرده اند برای اهداف آنالیز مورد نیاز باشد. برای به دست آوردن این گزارش ، باید لیست کاربرانی که در Ticket کار کرده اند ، در مجموعه Log Users (که در مدل داده های زیر نشان داده شده است) ذخیره کنید.chelper50000که این حالت با استفاده از روش ذیل صورت می پذیرد.chelper70000جدول نتیجه در پرتال کار به شرح زیر است:chelper60000

ادامه دارد …

آموزش توابع مورد استفاده در بیزاجی قسمت1