تحلیل و پیاده سازی

  • تحلیل و طراحی فرایندهای کسب و کار توسط تیم خبره معماری سازمانی

  • مدلسازی فرایندهای سازمانی با استاندارد bpmn2

  • پیاده سازی فرایندهای مدلسازی شده در ابزار bpms

  • تحلیل و پایش فرایندهای پیاده سازی شده

  • یکپارچه سازی فرایندها و سیستم های سازمان در بستر bpms